Dokument pn. „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Margonin na lata 2016-2020” stanowi efekt prac planistyczno - strategicznych, pozwalających odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania, dotyczące przyszłości gminy Margonin:

 1. Jaki jest potencjał rozwojowy gminy?
 2. W jakich kierunkach zmierzać, by potencjał ten najefektywniej wykorzystać dla rozwoju gminy?
 3. Co należy zrobić, by osiągnąć założone cele oraz lepiej wykorzystać zasoby gminy?

Odpowiedzi na te pytania dostarcza ustrukturalizowany, czerpiący z wielu metod, proces planowania strategicznego, którego efektem jest niniejsza Strategia. Nie tylko porządkuje ona i upowszechnia plany rozwojowe gminy, ale stanowi także praktyczny instrument zarządzania lokalnym rozwojem.

Strategia pozwala na określenie i wybór optymalnych metod realizacji założonych celów. Stąd też jest ona podstawowym i jednym z najważniejszych dokumentów, określającym obszary, cele i kierunki działań, prowadzonych w zakresie polityki rozwojowej gminy. Strategia stanowi także narzędzie wspierania pozytywnych zmian we wszystkich sferach lokalnego życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Jej zapisy uwzględniają oczekiwania i potrzeby całej wspólnoty gminnej, w tym mieszkańców terenów wiejskich i miejskich, lokalnych przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz innych podmiotów i instytucji mających siedzibę i działających na terenie gminy Margonin.

Strategia jest dokumentem otwartym, co umożliwia wprowadzanie do niej korekt, będących efektem zmiany hierarchii przyjętych priorytetów i celów rozwojowych oraz wynikających z aktualnych uwarunkowań społeczno - gospodarczych.

Do pobrania:

Danuta Bogacz

Skarbnik Gminy Margonin

Kontakt:

tel. 67 35 41 330

 • pełni funkcję głównego księgowego budżetu gminy,
 • wykonuje określone przepisami prawa obowiązki z zakresu rachunkowości oraz zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych,
 • nadzoruje i kontroluje realizację budżetu gminy,
 • prowadzi księgowość i ewidencję majątku gminy,
 • czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 • dokonuje kontroli dokumentacji księgowej oraz prowadzenia obsługi kasowej.

Łukasz Malczewski - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant IV roku w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca kilku uczelni wyższych. W trakcie studiów odbywał staże w instytucjach centralnych w Kancelarii Prezydenta RP oraz w Kancelarii Sejmu RP. Pracownik Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Członek zespołów roboczych przygotowujących projekty ustaw z zakresu ustrojowego prawa samorządowego. Pracownik państwowych instytucji kontrolnych. Autor kilku publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego.

Kontakt:

tel. 67 28 46 059 (sekretariat)

Zakres zadań Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Margonin:

 • Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza z innych przyczyn.
 • Zastępca Burmistrza wykonuje zadania w zakresie udzielonych upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Burmistrza oraz nadzoruje i jest odpowiedzialny za sprawy realizowane przez wydziały Urzędu.
 • Zastępca Burmistrza realizuje zadania wynikające z zarządzeń Burmistrza.

Franciszek Wyrwa

Sekretarz Gminy Margonin

Kontakt:

tel. 67 28 46 059

Janusz Piechocki - startował do wyborów z własnego komitetu wyborczego. Zwyciężył w I turze wyborów samorządowych w 2018 r., uzyskując poparcie 71,05% głosujących.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Wydział Zarządzania oraz Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu (przez 7 lat pracował jako geodeta). Przed objęciem urzędu Burmistrza Miasta i Gminy Margonin, przez 22 lata prowadził działalność gospodarczą. Od 2015 r. Zastępca Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.

Jest doświadczonym samorządowcem. W okresie 2002-2006 był radnym Rady Miasta i Gminy Margonin, w okresie 2006-2010 radnym Rady Powiatu Chodzieskiego i pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych. W latach 2010-2014 i 2014-2018 sprawował urząd Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.

Kontakt:

tel. 67 28 46 059 (sekretariat)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • kierownik Urzędu Miasta i Gminy Margonin,
 • pełni funkcję organu wykonawczego,
 • kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz,
 • wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa,
 • odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.