Na poniższych stronach znajdą Państwo szczegółowe informacje dot. opracowywanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Młynary (część północno-wschodnia) oraz postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn. „budowa fermy brojlerów kurzych w miejscowości Młynary”, na działce numer ewidencyjny 168/1 obręb Młynary.

Ocena oddziaływania na środowisko - Budowa fermy brojlerów kurzych w miejscowości Młynary, na działce numer ewidencyjny 168/1 obręb Młynary

MPZP wsi Młynary (część północno-wschodnia) w opracowaniu