Program Rodzina 500+

W dniu 17.02.2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wprowadza w życie program "Rodzina 500+", w ramach którego rodzice będą mogli otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

JAK NALEŻY ROZUMIEĆ POJĘCIE "PIERWSZE DZIECKO"

Pierwsze dziecko oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.

KRYTERIUM DOCHODOWE

W przypadku rodziny z jednym dzieckiem obowiązuje kryterium dochodowe:

 • przy dziecku bez orzeczonej niepełnosprawności dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 800,00 zł netto,
 • w przypadku dziecka niepełnosprawnego dochód na osobę nie może przekraczać 1.200,00 zł netto,

Dochód rodziny ustalany jest w ten sam sposób jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny i dodatki w oparciu o dochody osiągnięte w 2014 r. W związku z tym, osoby, które na dzień dzisiejszy pobierają już zasiłek rodzinny i dodatki składają jedynie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

DOCHÓD UZYSKANY I UTRACONY

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego mają zastosowanie również przepisy o dochodach utraconych i uzyskanych, co oznacza że każda zamiana w sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny musi być zgłaszana.
W przypadku "utraty dochodu" osoba pobierająca świadczenia ma obowiązek przedłożyć kserokopie: świadectwa pracy, umowy zlecenie albo umowy o dzieło wraz z PIT-11.
W przypadku "uzyskania dochodu" osoba pobierająca świadczenia ma obowiązek przedłożyć kserokopię: umowy o pracę, umowy zlecenie albo umowy o dzieło oraz zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto za pierwszy pełen miesiąc następujący po miesiącu w którym powstało zatrudnienie.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy również poinformować organ wypłacający świadczenia o zmianach (wyrejestrowanie działalności, zawieszenie jej wykonywania bądź rozpoczęcie działalności - dochód netto za pierwszy pełen miesiąc następujący po miesiącu, w którym została rozpoczęta działalność gospodarcza).
W przypadku zmiany w sytuacji rodzinnej: np. urodzenie własnego dziecka przez dziecko na które zostało ustalone prawo do świadczenia, zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko, na które jest przyznane świadczenie lub które zostało umieszczone w składzie rodziny we wniosku, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie, zmiana miejsca zamieszkania, zgon członka rodziny itp.

UWAGA!
W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego nie mają zastosowania przepisy dotyczące przeliczania dochodu wg. mechanizmu "złotówka za złotówkę"!

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU JEŻELI OSOBA NIE KORZYSTA AKTUALNIE Z ZASIŁKU RODZINNEGO

 • akt(y) urodzenia dziecka/dzieci,
 • ksero dowodu tożsamości,
 • nr rachunku bankowego (nie można podawać kont osób trzecich),
 • dokumentację potwierdzająca utratę lub uzyskanie dochodu, jeżeli nastąpiła zmiana w sytuacji dochodowej w 2014 r. lub po tym roku (jak powyżej omówiono),
 • kserokopie wyroku prawomocnego sądu o wysokości zasądzonych alimentów,
 • kserokopię nakazu płatniczego za 2014 r. w przypadku rolników,
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych (są to dochody z których nie rozliczamy się z Urzędem Skarbowym np. stypendia, gospodarstwo rolne) - dochody te wykazujemy na oświadczeniu który załączamy do wniosku (wzór oświadczenia to załącznik do wniosku określony rozporządzeniem!)

UWAGA!
WYMAGANA JEST KSEROKOPIA WSZYSTKICH ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU DOKUMENTÓW - ORYGINAŁY NALEŻY POSIADAĆ CELEM POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM!

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE?
O świadczenie wychowawcze mogą ubiegać się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia (w związku z tym, świadczenie jest dzielne!)

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych w związku z tym, rodzic który marnotrawi wypłacane świadczenie lub wydatkuje je niezgodnie z celem, może otrzymać je w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
W przypadku gdy opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

KTO NIE OTRZYMA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w zawiązku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

UWAGA!
W przypadku gdy członek rodziny pracuje za granicą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie przekazany do Marszałka Województwa Wielkopolskiego celem ustalenia organu właściwego do jego przyznania i wypłaty!

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w MGOPS Margonin składają wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Margonin.

W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną na portalu Emp@tia wymagany jest profil zaufany lub podpis elektroniczny!

Pierwszy okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r i kończy się dnia 30 września 2017 r.

WAŻNE INFORMACJE DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Kwota 500,00 zł netto z tytułu świadczenia wychowawczego jest zwolniona od podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

W przypadku rodzin zastępczych i pieczy zastępczej, osoby pragnące ubiegać się o świadczenie objęte programem “Rodzina 500+”, będą korzystać z innej formy pomocy niż świadczenia wychowawcze. Informacji udzielać na ten temat będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wszelkich informacji na temat świadczenia wychowawczego udzielać będzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku, tel. 67 28 46 157,  67 28 46 200.

Akty prawne:

 • Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

 
WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 KWIETNIA 2016 r.

Przydatne linki: