Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody

  • nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  • albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia 2022r., nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 40 0/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2 3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4 5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

* podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania

- wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. O wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z202r. Poz. 554, 1162 i 1243).

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnionym profilem zaufanym.

Wnioski w formie papierowej można składać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie ul. Kazimierza Jankowskiego 4, 64 830 Margonin.

Formularze wniosków dostępne są w siedzibie ośrodka lub na stronie internetowej mgops.margonin.pl.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu (67)-2846-157, (67) 2846-200

Osoby do kontaktu: Pani Kinga Grossmann, Pani Elwira Kończak, Pani Dorota Łochowicz-Koza, Pani Natalia Reinke.