Cel projektu - wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Termin naboru: do 29 października 2021 (piątek) w godzinach 8.00 do 15.00

Miejsce składania wniosków: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie, ul. Kazimierza Jankowskiego 4 (przy Rynku). Telefon: 67 284 62 00, 67 284 61 57.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • zestaw komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem lub laptop, umożliwiających pracę zdalną. Wartość do 3,5 zł;
 • lub tablet o wartości do 1,5 tys. zł;
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku braku dostępu do Internetu.

Osoby uprawnione do składania wniosków (spełniające warunki a-c):

tylko uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 1. dzieci zamieszkujące gminę Margonin, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
 2. dzieci będące członkiem rodziny, której krewny w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
 3. dzieci, które nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Informacje dodatkowe:

 • szczegółowe informacje są na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
 • okres monitorowania projektu: 2 lata;
 • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych;
 • dokumenty należy składać kompletne łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobligatoryjnym potwierdzeniem zatrudnienia krewnego w PPGR.

Dokumentacja konkursowa: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr (regulamin, wzory wniosków o dofinansowanie, pytania i odpowiedzi).

Uwaga: osoby składające wnioski (młodzież pełnoletnia lub prawni opiekunowie dzieci niepełnoletnich) ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość danych w oświadczeniu.

UMiG Margonin